Voorwaarden

1. Definities1.1. Huurder: contactpersoon die de reservering maakt. Deze is persoonlijk of namens
de organisatie namens welke deze optreedt, verantwoordelijk.
Onder huurder vallen ook alle gebruikers die de ruimten gebruiken.

1.2. Beheerder: Suzanne van Krimpen,
bereikbaar per e-mail: info@develdschuur.com

1.3. Boeking: per e-mail door de Veldschuur bevestigde reservering met betrekking tot
datum, tijd, aantal personen en prijs.

1.4. Ruimte: alle benoemde ruimte(n) in de boekingsbevestiging inclusief faciliteiten
(gebruik toiletten, keuken en energie- en schoonmaakkosten)

2. Reservering en boekingen

2.1. Alle door de verhuurder verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvend, evenals gemaakte
reserveringen. Een reservering is pas definitief als deze omgezet is naar en door
verhuurder bevestigd is als boeking.

2.2 Als een reservering door een derde geboekt kan worden, dient degene die de
reservering heeft staan direct aan te geven of het een definitieve boeking wordt.

2.3. Huurder verklaart door ontvangst van de boekingsbevestiging of de
huurovereenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met, deze algemene
huurvoorwaarden en de huisregels.

2.4 Huurder dient zich te houden aan de aanvangstijd en eindtijd, zoals in de boeking is
vastgelegd. Voorbereidingstijd of uitloop buiten genoemde tijden is alleen
mogelijk in overleg met verhuurder. Bij uitloop zonder akkoord van de verhuurder
zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

3. Gebruik van de gehuurde ruimte(n)

3.1. Het is huurder niet toegestaan de ruimte voor een andere dan in
de boekingsbevestiging aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of
in gebruik te geven.

3.2. Huurder dient alle instructies van verhuurder op te volgen.

3.3. Huurder is verplicht optredende schade aan het pand te melden en te vergoeden.
Ook schade die achteraf door verhuurder wordt vastgesteld zal in rekening worden
gebracht.

4. Catering

4.1. Gebruik van horeca faciliteiten en catering zijn voor kosten van de huurder, maar
dienen altijd te worden afgestemd met de verhuurder.

5. Betaling

5.1. Het totaalbedrag van de boeking wordt achteraf betaald, de betalingstermijn
hiervoor bedraagt 14 dagen.

5.2. Blijft een huurder in gebreke, worden alle kosten gemoeid met de incassering
in rekening gebracht.

6. Ontbinding van de boeking

6.1. De verhuurder kan de boeking per direct beëindigen indien:

- huurder de verplichtingen en/of gemaakte afspraken niet nakomt
- het gedrag van huurder of de gebruikers namens huurder daar aanleiding
toe geeft, dit ter beoordeling van verhuurder

6.2. De huurder kan de boeking beëindigen:
- zonder kosten tot 6 weken van tevoren
- tegen de helft van de werkelijke kosten tot 7 dagen van tevoren
- tegen werkelijke kosten binnen 7 dagen van tevoren

6.3 De huurder kan de boeking eenmalig kosteloos verplaatsen tot 6 weken van te voren.
Bij annulering na verplaatsing worden volledige kosten in rekening gebracht.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel
voor mogelijke materiële, immateriële schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade
ten gevolge van verblijf binnen De Veldschuur als voor mogelijke schade ten
gevolge van de door huurder aangeboden activiteiten.

7.2. Huurder is aansprakelijk voor schade geleden aan het gebouw, waaronder ook de
vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen tijdens de gehuurde
dagdelen.

8. Extra kosten

8.1 Indien er door een andere huurder of verhuurder klachten zijn qua staat waarin een
ruimte door de huurder achtergelaten wordt, heeft verhuurder het recht kosten in
rekening te brengen.
8.2 Kosten gemaakt door nalatigheid, oneigenlijk gebruik, beschadiging van vloeren,
muren,gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, zijn voor rekening van huurder.

9. Toepasselijk recht bij geschillen

9.1. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de
woonplaats van verhuurder.

10. Overmacht

10.1. De Veldschuur is niet aansprakelijk, indien en voor zover verbintenissen niet kunnen
worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen.
Storingen in het internet, storingen in gas, elektriciteit, water, riool, verwarming.
Storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde
technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen.


Na bevestiging van boeking gelden bovenstaande voorwaarden.